Παρουσίαση

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) ιδρύθηκε το 2002 και λειτουργεί ως Εταιρεία Ιδιωτικού Δικαίου, περιορισμένης ευθύνης, με μοναδικό μέτοχο την Κυπριακή Δημοκρατία, διοικούμενη από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομικών και Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καθώς επίσης και προσωπικότητες που προέρχονται από φορείς του ιδιωτικού τομέα όπως, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) καθώς και από την Ακαδημαϊκή Κοινότητα.

Η ΚΕΠ σήμερα αποτελεί τον πιο δυναμικό διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης στην Κύπρο και προάγει την πιστοποίηση ως μέσο παρά ως αυτοσκοπό για να οδηγεί τις επιχειρήσεις σε αναβαθμισμένη ανταγωνιστικότητα προς όφελος των ιδίων, των πελατών τους, του προσωπικού τους, των συνεργατών τους και του κοινωνικού συνόλου. Η ΚΕΠ είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης της Ελλάδος (ΕΣΥΔ).


Η ΚΕΠ έχει επίσης εγκριθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως Κοινοποιημένος Φορέας (Αρ. 2010) για την πιστοποίηση τσιμέντου και για τον έλεγχο της παραγωγής αδρανών υλικών με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (CPR). Επίσης, η ΚΕΠ έχει εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) ως Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρων και από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ως πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η ΚΕΠ είναι επίσης μέλος του Διεθνούς Δικτύου Φορέων Πιστοποίησης IQNET (International Quality Network), σφραγίζοντας έτσι την διεθνή αναγνωρισιμότητα των πιστοποιητικών της.

Η ΚΕΠ διέρχεται περίοδο ραγδαίας ανάπτυξης στα πλαίσια της δραστηριοποίησής της, κάτω από τις νέες συνθήκες της ιδιωτικής φιλοσοφίας και του ανταγωνισμού. Βασισμένη στους άριστα εκπαιδευόμενους και έμπειρους επιθεωρητές της, τις διεθνείς συνεργασίες που έχει συνάψει, η ΚΕΠ προσφέρει αξιόπιστες υπηρεσίες που τυγχάνουν αξιοσημείωτης εκτίμησης τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Διαχρονικός στόχος της ΚΕΠ είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό και μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχει ήδη επεκτείνει τις δραστηριότητες της στον Ελλαδικό χώρο.

Στρατηγικοί Στόχοι της ΚΕΠ είναι:

  • Η ενίσχυση και η αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της παροχής υπηρεσιών που προσθέτουν πραγματική αξία σε αυτές
  • Η συνεχής αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών της
  • Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της σε νέους τομείς
  • Η αύξηση του μεριδίου αγοράς της
  • Η εκτός συνόρων επέκτασή της