Πολιτική Ποιότητας ΚΕΠ

Η ΚΕΠ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Προτύπων CYS EN ISO/IEC 17021 "Conformity Assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems", CYS EN ISO/ IEC 17020 General Criteria for the operation of various types of bodies performing inspection, και CYS EN ISO/IEC 17065:2012 Conformity Assessment. Requirements for bodies certifying products, processes and services.


Μέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας της, η ΚΕΠ παρέχει προς επιχειρήσεις και οργανισμούς, υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης με απώτερη επιδίωξη την ενίσχυση τους. Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης της ΚΕΠ περιλαμβάνει την αξιολόγηση και Πιστοποίηση σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:


CYS EN ISO 9001 «Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις»
CYS ΕΝ ISO 22000 «Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων - Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP)».
CYS EN ISO 14001 «Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης»
CYS EN ISO 50001 «Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης»
OHSAS18001/ ELOT1801: «Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία»
EN ISO 27001 «Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών»
ISO 22301 «Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας»


Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης της ΚΕΠ περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση και Πιστοποίηση Προϊόντων και Συστημάτων Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εκάστοτε προτύπων και σχετικών νομοθεσιών / κανονισμών που εφαρμόζονται για τα προϊόντα αυτά, συμπεριλαμβανομένων και την επαλήθευση εκπομπών αερίων θερμοκηπίων. Περιλαμβάνει και τον έλεγχο εγκατάστασης εξοπλισμού παιχνιδότοπων.


Η ΚΕΠ ως η Κρατική Εταιρεία Πιστοποίησης της Κύπρου, έχει ως όραμά την καθιέρωσή της ως του πιο αξιόπιστου και πρωτοπόρου φορέα πιστοποίησης στην Κύπρο και σε άλλες χώρες του εξωτερικού.


Οι στρατηγικοί σκοποί της ΚΕΠ περιλαμβάνουν:

  1. Την αξιοποίηση της πιστοποίησης ως μέσο για την αύξηση της παραγωγικότητας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων / οργανισμών - πελατών της.
  2. Την ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην αναβάθμιση του επιπέδου ποιότητας ζωής στην κυπριακή κοινωνία μέσω της προώθησης προγραμμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και των καταναλωτών
  3. Την αξιολόγηση πιθανών πηγών συγκρουόμενων συμφερόντων και τη διασφάλιση της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της χωρίς την παρουσία τους.
  4. Τη λήψη τέτοιων μέτρων, διοικητικών, οργανωτικών, εποπτικών, για τη διασφάλιση της αμεροληψίας, ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας των προσφερομένων υπηρεσιών και απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων στις υπηρεσίες της.
  5. Την ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης και αμοιβαίου οφέλους με τους πελάτες με έμφαση στη συνεχή βελτίωση της υποδομής ποιότητας - ανταγωνιστικότητάς τους και τη στήριξή τους σε ποικίλα θέματα ερμηνείας και εφαρμογής των προτύπων, νομοθεσιών, κανονισμών που τους αφορούν.
  6. Τη διασφάλιση άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού με κριτήρια επιστημονικής σύγχρονης επιχειρηματικής γνώσης και τεχνικής επάρκειας.

 

Η Κ.Ε.Π ενθαρρύνει το πνεύμα καλής εσωτερικής και εξωτερικής συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσής της με στόχο πάντοτε την ικανοποίηση των πελατών της, την καλή σχέση όλου του προσωπικού της και την αποτελεσματική συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές. Κάθε εργαζόμενος και εξωτερικός συνεργάτης της Κ.Ε.Π ευθύνεται άμεσα για την ποιότητα της εργασίας που προσφέρει και ενθαρρύνεται να αναπτύσσει πρωτοβουλίες για να επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών.


Αθηνά Παναγιώτου

Γενική Διευθύντρια