Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης

Η ΚΕΠ είναι πρωτοπόρος στην πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης. Η άρτια καταρτισμένη και έμπειρη ομάδα επιθεωρητών της, προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης, που αποδεδειγμένα προσθέτουν πραγματική αξία στους οργανισμούς. Οι πιστοποιήσεις που προσφέρονται περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Στάδια και Διαδικασία Πιστοποίησης

 

  • Ο ενδιαφερόμενος για πιστοποίηση οργανισμός υποβάλλει στην ΚΕΠ αίτηση για την αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει και στη συνέχεια ενημερώνεται από την ΚΕΠ για τις απαιτήσεις του Κανονισμού Πιστοποίησης και για το κόστος της πιστοποίησης.
  • Η ΚΕΠ ορίζει κατάλληλη Ομάδα Επιθεωρητών η οποία διενεργεί επιτόπια Επιθεώρηση Αξιολόγησης του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει o Οργανισμός. Η Επιθεώρηση Αξιολόγησης διεξάγεται σε δύο (2) Φάσεις (Α και Β Φάση), όπως ακριβώς καθορίζεται από τους Κανονισμούς Διαπίστευσης.
  • Με την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και δεδομένου ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες σε σχέση με τυχόν ευρήματα που εντοπίσθηκαν από την Ομάδα Επιθεώρησης, η ΚΕΠ προχωρεί στην έκδοση των πιστοποιητικών συμμόρφωσης σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο. Ενόψει του γεγονότος ότι η ΚΕΠ είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Φορέων Πιστοποίησης International Quality Network (IQNet), χορηγείται και το πιστοποιητικό του IQNet στα Αγγλικά, το οποίο καταχωρείται και στην ιστοσελίδα του IQNet: http://www.iqnet-certification.com
  • Το Πιστοποιητικό τόσο της ΚΕΠ όσο και του IQNet έχει ισχύ τρία χρόνια και στο διάστημα αυτό διενεργούνται δύο ετήσιες Επιθεωρήσεις Επιτήρησης του Συστήματος Διαχείρισης, όπως ακριβώς καθορίζεται από τους Κανονισμούς Διαπίστευσης. Πριν τη λήξη του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, διενεργείται επιθεώρηση επαναξιολόγησης με σκοπό την επανέκδοση του πιστοποιητικού για τα επόμενα τρία χρόνια.

Τα προαναφερόμενα Στάδια της Διαδικασίας Πιστοποίησης παρουσιάζονται σχηματικά στο ακόλουθο διάγραμμα:

diagram1