Έλεγχος Παιχνιδότοπων/ Παιδικών Χαρών

Η ΚΕΠ αναλαμβάνει τη διεξαγωγή ελέγχων σε παιδικές χαρές (Κύπρο και εξωτερικό) και είναι διαπιστευμένη από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και από το Ελληνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) με βάση τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 1176, EN 1177,EN 14960 και Ελληνικές σχετικές νομοθεσίες.

Η ΚΕΠ από το 2005 πραγματοποιεί ελέγχους σε παιδικές χαρές σε Δήμους αλλά και σε πολλούς ιδιωτικούς παιχνιδότοπους συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της ασφάλειας των παιδικών χαρών της Κύπρου. Επίσης με εκπροσώπους της συμμετέχει ενεργά εδώ και χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή CEN TC 136/SC1 η οποία είναι υπεύθυνη για την συγγραφή των Ευρωπαϊκών προτύπων για τους παιχνιδότοπους.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται με ειδικό εξοπλισμό και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ελέγχους παγιδεύσεων μερών του σώματος (π.χ. κεφάλι, λαιμό, δάκτυλο, πόδι παιδιών), τήρηση κατάλληλων αποστάσεων μεταξύ των παιχνιδιών, έλεγχο επιφανειών απορρόφησης κρούσεων (δάπεδα, άμμος), έλεγχο σωστής εγκατάστασης με βάση και τις οδηγίες του κατασκευαστή.


Για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος συμπληρώνεται αίτηση από τον ιδιοκτήτη του ενδιαφερόμενου παιχνιδότοπου στην οποία επισυνάπτονται τα σχετικά πιστοποιητικά κατασκευής των εξοπλισμών. Στη συνέχεια καθορίζεται ημερομηνία ελέγχου και αφού πραγματοποιηθεί ο έλεγχος παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο έκθεση ελέγχου με τυχόν αποκλίσεις που εντοπίστηκαν κατά τον έλεγχο και σχετικές φωτογραφίες. Όταν αρθούν οι αποκλίσεις εκδίδεται από την ΚΕΠ σχετική βεβαίωση ελέγχου