Έλεγχος Ανελκυστήρων

Οι ανελκυστήρες αποτελούν ένα πολύ διαδεδομένο μέσο μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων.


Όπως όλα τα μηχανήματα όμως πρέπει να συντηρούνται και να ελέγχονται συστηματικά για την αποφυγή ατυχημάτων.


Με βάση τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, συντήρηση και έλεγχος ανελκυστήρων) Κανονισμούς του 2012, η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) έχει εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας) ως Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρων.


ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΔΠ 533/2012:

Η νέα νομοθεσία ΚΔΠ 533/2012 για τους ανελκυστήρες ορίζει ότι όλοι οι ανελκυστήρες μεταφοράς (προσώπων και αντικειμένων μόνο) πρέπει να ελέγχονται από Εξουσιοδοτημένους Ελεγκτές Ανελκυστήρων, εγκεκριμένους από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), κάθε 24 μήνες, αρχής γενομένης από την 01 / 09 / 2013.


Αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη του κάθε ανελκυστήρα να διασφαλίζει ότι θα γίνεται ο έλεγχος του ανελκυστήρα του κάθε 2 χρόνια.


Ιδιοκτήτης Ανελκυστήρα με βάση τον νόμο, κατά σειρά προτεραιότητας, θεωρείται:

 1.  Η διαχειριστική επιτροπή μιας πολυκατοικίας (σύσταση βάση του περί ακίνητης ιδιοκτησίας νόμου στην περίπτωση κοινόκτητης οικοδομής) ή
 2. Ο εργοδότης ή ο αυτοεργοδοτούμενος στην περίπτωση ανελκυστήρα εγκατεστημένου σε υποστατικό ή χώρο εργασίας ή
 3. Ο ιδιοκτήτης ή ο ενοικιαστής σε περίπτωση ιδιωτικής χρήσης ανελκυστήρα ή
 4. Ο μοναδικός ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτες σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.


Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι ικανοποιητικά, ο ιδιοκτήτης του ανελκυστήρα επιθέτει σε περίοπτο σημείο εντός του θαλάμου του ανελκυστήρα, σήμανση η οποία θα αναγράφει «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ: ΕΠΙΤΥΧΗΣ» και την οποία του χορηγεί ο Ελεγκτής. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να φυλάει την έκθεση ελέγχου για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσης της. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του ελέγχου δεν είναι ικανοποιητικά θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες επιδιορθώσεις εντός του χρονικού διαστήματος που καθορίζεται στην έκθεση ελέγχου του εξουσιοδοτημένου ελεγκτή.


Επίσης με βάση τους νέους κανονισμούς καθορίζεται η ελάχιστη υποχρεωτική συχνότητα συντήρησης του κάθε ανελκυστήρα, ανάλογα με τον τύπο του κτιρίου και η οποία διενεργείται μόνο από συντηρητές, εγκεκριμένους από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ). Η τήρηση της αποτελεί καθήκον του ιδιοκτήτη του ανελκυστήρα.


ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Ο ιδιοκτήτης και ο συντηρητής του ανελκυστήρα ενημερώνονται προφορικά ή εγγράφως τρεις εργάσιμες μέρες πριν τη διεξαγωγή του ελέγχου.
Δεν διεξάγεται οποιοσδήποτε έλεγχος πριν την γραπτή ανάθεση του ελέγχου από τον ιδιοκτήτη σε εξουσιοδοτημένο ελεγκτή και την προπληρωμή του κόστους για τον έλεγχο.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

Έλεγχος τηλεφωνικής εγκατάστασης εντός του θαλάμου
Έλεγχος συστημάτων απεγκλωβισμού
Έλεγχος συστημάτων ασφάλειας έναντι πτώσης θαλάμου
Έλεγχος ακρίβειας στάσης και ισοστάθμισης θαλάμου
Έλεγχος στοιχείων ανάρτησης ανελκυστήρα
Έλεγχος θυρών θαλάμου και ορόφων
Έλεγχος κατασκευαστικών μερών
Έλεγχος χώρου μηχανοστασίου
Έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα
Έλεγχος φρεατίου
Έλεγχος στηρίξεων οδηγών


ΣΤΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΥΣΤΗΡΑ :

 • Γραπτή ανάθεση στην Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης και προπληρωμή του κόστους ελέγχου από τον ιδιοκτήτη του ανελκυστήρα
 • Καθορισμός ημερομηνίας ελέγχου σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη και συντηρητή ανελκυστήρα τουλάχιστον τρεις μέρες πριν την διεξαγωγή του ελέγχου
 • Επιτόπου επιθεώρηση ανελκυστήρα
 • Προφορική ενημέρωση του ιδιοκτήτη και του συντηρητή του ανελκυστήρα μετά το πέρας του ελέγχου σχετικά με τα αποτελέσματα του.
 • Έκδοση και αποστολή έκθεσης ελέγχου του ανελκυστήρα στον ιδιοκτήτη και αντίγραφο στο συντηρητή, το αργότερο σε χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου.
 • Σε περίπτωση αποκλίσεων, οι επιδιορθώσεις γίνονται από εγκεκριμένο συντηρητή.
 • Επανέλεγχος του ανελκυστήρα, εάν απαιτείται, γίνεται από τον ίδιο εξουσιοδοτημένο ελεγκτή.
 • Υποχρεωτική Σήμανση του θαλάμου του ανελκυστήρα: «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΠΙΤΥΧΗΣ»