Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου

Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί μια από τις πιο σοβαρές προκλήσεις για την ανθρωπότητα. Το Πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπει μηχανισμούς μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών. Η ΚΕΠ σε συνεργασία με Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης/Επαλήθευσης πραγματοποιεί επαληθεύσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε φορείς εκμετάλλευσης, που οφείλουν να υποβάλουν στην Αρμόδια Αρχή επαληθευμένη έκθεση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προήλθαν από τις εγκαταστάσεις του, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.