Πιστοποίηση Εγκαταστατών Ξύλινων Θυρών Πυρασφάλειας

H Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης πρωτοπορεί και στον τομέα της πυρασφάλειας με τη δυνατότητα της παροχής στην κυπριακή αγορά του σχήματος «Πιστοποίησης Εγκαταστατών Ξύλινων Θυρών Πυρασφάλειας». Πιστοποίηση που ενδιαφέρει όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ξυλουργικών εργασιών, καθώς με την πιστοποίηση αυτή οι εταιρείες και τα άτομα που τις στελεχώνουν επικυρώνουν την ικανότητα και την επάρκεια τους. Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης διατηρεί συνεργασία με Διαπιστευμένους Φορείς Ευρωπαϊκών Χωρών με εξειδικευμένες γνώσεις και πολυετή πείρα στον ευρύτερο τομέα της πυρασφάλειας.