Δειγματοληψίες / Δοκιμές

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης προσφέρει Υπηρεσίες Ανεξάρτητου Ποιοτικού Ελέγχου σε προϊόντα. Οι επιθεωρητές της ΚΕΠ πραγματοποιούν δειγματοληψίες και διενεργούν επιτόπιους ελέγχους της διενέργειας των δοκιμών (Witnessed Manufacturers Testing), ή αποστέλλουν δείγματα σε αναγνωρισμένα εξωτερικά εργαστήρια σύμφωνα με τα απαιτούμενα στα αντίστοιχα Κυπριακά, Ευρωπαϊκά ή Διεθνή Πρότυπα για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης.


Τα τελευταία χρόνια έχει συνάψει συμφωνία με διάφορες Εταιρείες για παροχή απροειδοποίητων ελέγχων ποιότητας, ενώ παράλληλα και άλλες μεγάλες εταιρείες έχουν χρησιμοποιήσει την συγκεκριμένη υπηρεσία για σκοπούς αυτοελέγχου ή ελέγχου των πρώτων τους υλών.

Η ΚΕΠ για αυτό το σκοπό, διατηρεί συνεργασίες με δίκτυο διαπιστευμένων εργαστηρίων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.