Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Εξεταστικών Οργανισμών

Η ΚΕΠ παρέχει σχήματα πιστοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων βάσει Προτύπων και Εσωτερικών Κανονισμών προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Με την πιστοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων γίνεται αξιολόγηση της μεθοδολογίας οργάνωσης και υλοποίησης των προγραμμάτων.


Η ΚΕΠ επίσης παρέχει σχήματα πιστοποίησης Εξεταστικών Οργανισμών βάσει Προτύπων και Εσωτερικών Κανονισμών προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες του κάθε εξεταστικού οργανισμού. Η πιστοποίηση των οργανισμών αυτών αφορά την συνολική αξιολόγηση του τρόπου οργάνωσης και υλοποίησης των εξετάσεων έτσι ώστε να διασφαλίζεται ανεξαρτησία και αμεροληψία.