Τι είναι η πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης;

Η πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης είναι η επαλήθευση και επικύρωση των χαρακτηριστικών ενός Συστήματος Διαχείρισης (διεργασίες, διαδικασίες, κλπ) ενός οργανισμού, με βάση τις απαιτήσεις ενός η περισσότερων Προτύπων (π.χ ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, κλπ).

Η αξιολόγηση αυτή γίνεται από ανεξάρτητο φορέα ( όπως είναι η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης) με αναγνωρισμένη ικανότητα και αμεροληψία (διαπίστευση) να εκτελεί επιθεωρήσεις πιστοποίησης και να εκδίδει αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Back to top
Τι χρειάζεται να κάνω για να πιστοποιήσω την εταιρεία μου;

Μία εταιρεία για να πιστοποιηθεί με βάση ένα Πρότυπο θα πρέπει,

  • Να αναπτύξει και να τεκμηριώσει το λειτουργικό της Σύστημα με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου με το οποίο θέλει να πιστοποιηθεί.
  • Να εκπαιδεύσει το προσωπικό της στις απαιτήσεις του Συστήματος που έχει αναπτυχθεί
  • Να εφαρμόσει το Σύστημα για εύλογο χρονικό διάστημα (τουλάχιστο μερικούς μήνες), ούτως ώστε να παραχθούν αρκετά στοιχεία/ αρχεία τα οποία θα αποδεικνύουν την ικανοποιητική λειτουργία του.

Όταν το Σύστημα εφαρμοστεί και λειτουργήσει σε ικανοποιητικό βαθμό, τότε η εταιρεία θα μπορεί να αιτηθεί στον Φορέα Πιστοποίησης (Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης) την ανεξάρτητη αξιολόγηση του και κατ’ επέκταση την πιστοποίηση του.

Back to top
Ποια είναι η διαδικασία για να πιστοποιηθεί η εταιρεία μου;

Για τα διάφορα στάδια αλλά και την διαδικασία πιστοποίησης, πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης

Back to top
Για πόσο χρονικό διάστημα ισχύει η πιστοποίηση;

Το πιστοποιητικό τόσο της ΚΕΠ όσο και του IQNet έχει ισχύ τρία χρόνια και στο διάστημα αυτό διενεργούνται δύο ετήσιες Επιθεωρήσεις Επιτήρησης του Συστήματος Διαχείρισης, όπως ακριβώς καθορίζεται από τους Κανονισμούς Διαπίστευσης. Πριν τη λήξη του πιστοποιητικού, διενεργείται επιθεώρηση επαναξιολόγησης με σκοπό την επανέκδοση του πιστοποιητικού για τα επόμενα τρία χρόνια.

Back to top
Πόσο θα κοστίσει να πιστοποιήσω την εταιρεία μου;

Το κόστος κάθε επιθεώρησης υπολογίζεται με βάση των αριθμό των ανθρωποημερών που χρειάζονται για να γίνει η συγκεκριμένη επιθεώρηση.

Ο υπολογισμός του αριθμού των ανθρωποημερών διέπεται από συγκεκριμένες απαιτήσεις της διαπίστευσης και λαμβάνει υπόψιν μία σειρά από παράγοντες, όπως τον αριθμό των προτύπων που θα επιθεωρηθούν, το είδος της επιχείρησης, τον αριθμό των εργαζομένων, των αριθμό των εγκαταστάσεων/ θέσεων που εφαρμόζεται το Σύστημα, κλπ.

Το κόστος της πιστοποίησης, υπολογίζεται για όλο τον κύκλο ισχύς της πιστοποίησης, δηλαδή την Αρχική Αξιολόγηση και τις δύο ετήσιες Επιθεωρήσεις Επιτήρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (Στοιχεία Επικοινωνίας).

Back to top