Χαιρετισμός Προέδρου

Φίλες και Φίλοι της Ποιότητας,


Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνω χαιρετισμό, με την ευκαιρία της ανάληψης της προεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης (ΚΕΠ).

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης είναι θυγατρική εταιρεία του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS), με μοναδικό μέτοχο την Κυπριακή Δημοκρατία. Ως Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης είναι ταγμένη στην υπηρεσία της Ποιότητας. Η φιλοσοφία που διέπει την ΚΕΠ και τους ανθρώπους της στο θέμα αυτό, προσανατολίζεται με σαφήνεια στην παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης, οι οποίες προσθέτουν πραγματική αξία στην κάθε επιχείρηση που πιστοποιείται.

Συγκεκριμένα, η ΚΕΠ προωθεί την ενίσχυση της ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών Επιχειρήσεων, μέσω των πιο κάτω πιστοποιήσεων:

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης:

 • Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας CYS EN ISO 9001
 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης CYS EN ISO 14001
 • Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001
 • Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας των Τροφίμων HACCP ISO 22000
 • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO/IEC 27001
 • Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001
 • Έλεγχο Ανελκυστήρων
 • Σήμανση CE
 • Πιστοποίηση Προϊόντων
 • Πιστοποίηση Νοσηλευτηρίων και Νοσοκομείων
 • Έλεγχος Παιχνιδότοπων
 • Επαλήθευση Αέριων Εκπομπών Θερμοκηπίου
 • Πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων BRC, FSSC και IFS
 • Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου με βάση τον Κανονισμό 1221/2009 EMAS

Οι επιθεωρήσεις της ΚΕΠ προσλαμβάνουν στρατηγικό χαρακτήρα και εστιάζονται στη σύνδεση των πρακτικών διοίκησης και λειτουργίας της επιχείρησης με μετρήσιμους στόχους. Μόνιμη επιδίωξη είναι η διασφάλιση της ποιότητας και η διαχρονική κερδοφόρα ανάπτυξη της πιστοποιημένης επιχείρησης. Η ΚΕΠ προάγει την Πιστοποίηση ως μέσο παρά ως αυτοσκοπό για να οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε αναβαθμισμένη ανταγωνιστικότητα προς όφελος των ιδίων, των πελατών τους, του προσωπικού τους, των συνεργατών τους, του κοινωνικού συνόλου και βεβαίως των μετόχων. Πιστεύω ότι αυτή η φιλοσοφία αποτελεί και την κύρια ειδοποιό διαφορά της ΚΕΠ από άλλους Φορείς Πιστοποίησης.

Η ΚΕΠ απολαμβάνει της πλήρους εμπιστοσύνης των γνωστότερων και πιο αξιόλογων επιχειρήσεων στην Κύπρο και στο εξωτερικό, για την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών πιστοποίησης που προσφέρει, την αξιοπιστία της και την επαγγελματική επάρκεια των επιθεωρητών της.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι η ΚΕΠ θα συνεχίσει να αναβαθμίζει το έργο και τις υπηρεσίες της για να μπορέσει να υπηρετήσει την κοινωνία πιο αποτελεσματικά προσφέροντας συνεχώς ποιοτικές υπηρεσίες και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μας με έμφαση στη συνεχή βελτίωση και αειφόρο ανάπτυξη.

Κικούλα Κότσαπα
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης (ΚΕΠ)