Σήμανση CE - Δομικά Προϊόντα

O Ευρωπαϊκός Κανονισμός «(EE) αρ. 305/2011» αφορά στη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας των δομικών προϊόντων και στη χρήση σήματος "CE".

Με βάση τον Κανονισμό, εκδίδονται εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα με σκοπό τη συμμόρφωση, ως προς τις καθοριζόμενες από αυτά απαιτήσεις, των παραγόμενων προϊόντων. Οι παραγωγοί των προϊόντων, οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου πρότυπου, γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις επιβεβαιώνεται με πιστοποιητικό συμμόρφωσης Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου από κοινοποιημένο φορέα. Η συμμόρφωση με το πρότυπο επιδεικνύεται με τη σήμανση "CE" επί του προϊόντος.

H Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης πρωτοπορεί ως Κοινοποιημένος Οργανισμός Πιστοποίησης για επιλεγμένα δομικά προϊόντα των οποίων η σήμανση CE απαιτεί πιστοποίηση από Κοινοποιημένο Φορέα. Εκτός από την κοινοποίηση της στην ΕΕ με αριθμό 2010, διατηρεί συνεργασίες με φορείς χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάφορα προϊόντα που συγκαταλέγονται στον κανονισμό «(EΕ) αρ. 305/2011 – Δομικά Προϊόντα».

Στα προϊόντα αυτά συγκαταλέγονται, το τσιμέντο, τα αδρανή υλικά, η δομική άσβεστος, οι μεταλλικές σωλήνες, τα ηλεκτρόδια, τα πρόσθετα σκυροδέματος, τα επιδιορθωτικά σκυροδέματος, τα τσιμεντοκονιάματα τοιχοποιιας, το ασφαλτικό σκυρόδεμα, ο σφραγιστικός ασφαλτοπολτός (slurry surfacing) και το ασφαλτικό γαλάκτωμα, έχοντας ήδη πιστοποιήσει αρκετές επιχειρήσεις σε Κύπρο και Ελλάδα.