Διαπιστεύσεις

Η ΚΕΠ σήμερα αποτελεί τον πιο δυναμικό Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης στην Κύπρο και προάγει την πιστοποίηση ως μέσο παρά ως αυτοσκοπό για να οδηγεί τις επιχειρήσεις σε αναβαθμισμένη ανταγωνιστικότητα προς όφελος των ιδίων, των πελατών τους, του προσωπικού τους, των συνεργατών τους και του κοινωνικού συνόλου.

Διαπίστευση είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από έναν αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα ο οποίος ονομάζεται Οργανισμός Διαπίστευσης (Accreditation Body), ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες (πχ διαδικασίες πιστοποίησης κατά ISO 9001 εφ΄ όσον πρόκειται για φορέα πιστοποίησης) με τεκμηριωμένη επάρκεια και αμεροληψία. Η ΚΕΠ έχει διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστηματα Διαπίστευσης της Ελλάδας (ΕΣΥΔ).

Συγκεκριμένα η ΚΕΠ είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης της Ελλάδας (ΕΣΥΔ), σύμφωνα με τα Πρότυπα CYS EN ISO/IEC 17021, CYS EN ISO/IEC 17065, CYS EN ISO/ IEC 17020 και τον Κανονισμό 1221/2009 για το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS). Επίσης, είναι διαπιστευμένη από τον Κυπριακό Φορέα Διαπίστευσης , Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ), σύμφωνα με το Πρότυπο CYS EN ISO / IEC 17020. Το πεδίο διαπίστευσης της ΚΕΠ καλύπτει:

 1. Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001
 2. Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001
 3. Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο OHSAS 18001
 4. Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 22000
 5. Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 27001
 6. Συστήματα Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 50001
 7. Περιβαλλοντική επαλήθευση σύμφωνα με σύμφωνα με τον Κανονισμό 1221:2009 (EMAS)
 8. Πιστοποίηση Προϊόντων για Εξοπλισμό Παιγνιδότοπων
 9. Έλεγχο Εγκατάστασης Παιγνιδότοπων και Παιδικών Χαρών
 10. Πιστοποίηση Τσιμέντου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011))
 11. Πιστοποίησης Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου για Αδρανή Υλικά σύμφωνα με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011)

Η ΚΕΠ έχει εγκριθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ως Κοινοποιημένος Φορέας (Αρ. 2010) για την πιστοποίηση τσιμέντου και για τον έλεγχο της παραγωγής αδρανών υλικών με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (CPR). Επίσης, έχει εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) ως Εξουσιοδοτημένος Ελεγκτής Ανελκυστήρων και από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) ως πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Επίσης η ΚΕΠ έχει εξουσιοδοτηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνίας και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Φορέας για τους ακόλουθους Ελέγχους:

 • Φορέας για τον έλεγχο και τοποθέτηση σχετικής σήμανσης για Συσκευασίες Επικίνδυνων Αγαθών (IMDG – International Maritime Dangerous Goods).
 • Φορέας Επαγγελματικής Κατάρτισης Πληρωμάτων Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR.
 • Φορέας Επαγγελματικής Κατάρτισης Συμβούλων Ασφάλειας ADR.

Η ΚΕΠ έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με Διαπιστευμένους και Κοινοποιημένους Φορείς τους εξωτερικού, διευρύνοντας έτσι την γκάμα υπηρεσιών που προσφέρει ως ακολούθως:

 • Πιστοποίηση Προϊόντων (πιστοποίηση πλαστικών σωλήνων και ηλιακών συλλεκτών και ηλιακών συστημάτων).
 • Πιστοποίηση Ελέγχου Παραγωγής στο Εργοστάσιο, σύμφωνα με τον Κανονισμό Δομικών Προϊόντων (Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011)) για διάφορα δομικά προϊόντα (π.χ. δομική άσβεστος, τα πρόσθετα σκυροδέματος, κονιάματα τοιχοποιίας, ασφαλτικό σκυρόδεμα, ασφαλτικό γαλάκτωμα, προϊόντα επιδιόρθωσης κατασκευών από σκυρόδεμα, αναλώσιμα συγκολλήσεων, συγκολλητές κοίλες διατομές κατασκευών κλπ).
 • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 28000 και ISO / PAS 2800.
 • Πιστοποίηση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο CYS EN 15838.
 • Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
 • Πιστοποιήσεις Συστημάτων με βάση τα Πρότυπα BRC και ΙFS
 • Διαπίστευση Ιατρικών Ιδρυμάτων και Νοσηλευτηρίων
 • Πιστοποίηση Καταδυτικών Κέντρων
 • Πιστοποίηση Εγκαταστατών των Ξύλινων Θυρών Πυρασφάλειας
 • Προγράμματα Ελέγχου Ποιότητας για Δομικά Προϊόντα
 • Επαλήθευση Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου σύμφωνα με την Οδηγία 2003/87 / ΕΚ