Δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής

Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης τους σε δεδομένα που τους αφορούν στο ΙΜΙ, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων και της διαγραφής δεδομένων που υποβλήθηκαν παράνομα σε επεξεργασία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εδώ υπάρχουν τα Κύρια Εγγραφα για την προστασία των δεδομένων στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σχετικά Αρχεία:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α΄ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Β΄ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ