Πολιτική μετάβασης – ISO 9001:2015: Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) στις 23/09/2015 έχει ανακοινώσει την έκδοση του νέου αναθεωρημένου Προτύπου ISO 9001:2015 (Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας – Απαιτήσεις). Σημειώνεται ότι, ως ημερομηνία έκδοσης στο νέο αναθεωρημένο πρότυπο αναγράφεται η 15η Σεπτεμβρίου 2015.

 

Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) για να την ορθή εφαρμογή και ομαλή μετάβαση από τους υφιστάμενους καθώς και νέους πελάτες της, αποφάσισε τα ακόλουθα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής του νέου προτύπου:

α.  Νέοι Πελάτες:

Για νέους πελάτες οι οποίοι επιθυμούν την πιστοποίηση τους με το παλαιό πρότυπο (ISO 9001:2008), η ΚΕΠ θα διενεργεί επιθεωρήσεις αρχικής αξιολόγησης και πιστοποίησης σύμφωνα με το ISO 9001:2008 μέχρι τις 15 Μαρτίου 2018.

Όλα τα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται για την περίοδο αυτή θα έχουν ημερομηνία λήξης την 14η Σεπτεμβρίου  2018.

Μετά τις 15 Μαρτίου 2018, όλες οι αρχικές επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις θα διενεργούνται με βάση τις απαιτήσεις του νέου αναθεωρημένου Προτύπου ISO 9001:2015.

 

β. Υφιστάμενοι πιστοποιημένοι πελάτες με το πρότυπο ISO 9001:2008

Για την ολοκλήρωση της μετάβασης από την παλαιά έκδοση του προτύπου (ISO 9001:2008) στην νέα έκδοση του προτύπου (ISO 9001:2015) θα δοθεί μεταβατική περίοδος (transitionperiod) 3 χρόνων, ώστε να επιτραπεί στους οργανισμούς να προχωρήσουν με τις προβλεπόμενες αλλαγές που απαιτεί το νέο πρότυπο.

 

Η μεταβατική περίοδος λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου 2018 και ως εκ τούτου, τα σχετικά Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 δεν θα ισχύουν μετά την ημερομηνία αυτή.

 

Για τη μετάβαση από το παλαιό στο νέο πρότυπο δεν απαιτείται η διενέργεια αρχικής αξιολόγησης του συστήματος αλλά αυτή μπορεί να γίνει μέσα στο πλαίσιο της ετήσιας επιθεώρησης επιτήρησης ή επαναξιολόγησης του συστήματος. Οι πελάτες της ΚΕΠ μπορούν να ακολουθήσουν μία από τις πιο κάτω επιλογές:

  • Μετάβαση στο νέο πρότυπο κατά την επιθεώρηση επαναξιολόγησης. Σε αυτή την περίπτωση, θα επανεκδίδεται το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το νέο πρότυπο ISO 9001:2015 και η επιθεώρηση που θα διενεργείται θα είναι επιθεώρηση επαναξιολόγησης και μετάβασης στο νέο πρότυπο. Η ισχύς του πιστοποιητικού θα είναι για τρία χρόνια από την ημερομηνία λήξης του υφιστάμενου πιστοποιητικού.

 

 

  • Μετάβαση στο νέο πρότυπο κατά την 1η ή 2η επιθεώρηση επιτήρησης. Σε αυτή την περίπτωση, θα επανεκδίδεται το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το νέο πρότυπο ISO 9001:2015 και η επιθεώρηση που θα διενεργείται θα είναι επιθεώρηση επιτήρησης και μετάβασης στο νέο πρότυπο. Η ισχύς του πιστοποιητικού θα παραμένει η ίδια με τον εν ισχύ τριετή κύκλο πιστοποίησης, δηλαδή δεν θα υπάρξει τροποποίηση της διάρκειας ισχύος του.
  • Ειδική επαναξιολόγηση και μετάβαση στο νέο πρότυπο κατά την 1η ή 2η επιθεώρηση επιτήρησης. Σε αυτή την περίπτωση, θα επανεκδίδεται το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το νέο  πρότυπο ISO 9001:2015 και η επιθεώρηση που θα διενεργείται θα είναι επαναξιολόγηση. Η ισχύς του πιστοποιητικού θα είναι για τρία χρόνια από την ημέρα της πιστοποίησης.

 

Το νέο πρότυπο ISO 9001:2015 μπορείτε να το προμηθευτείτε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (Τηλέφωνο: 22411413 / 22411414).